ສິໍກສາດີ ມີວິໃນ ວິໄສທັດກວ້າງໄກ         Professional Education, Disciplinary Manner and Wide Vision