ສິໍກສາດີ ມີວິໃນ ວິໄສທັດກວ້າງໄກ         Professional Education, Disciplinary Manner and Wide Vision

ກອງປະຊຸມສະຫຼູບວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2016 ຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017