ສິໍກສາດີ ມີວິໃນ ວິໄສທັດກວ້າງໄກ         Professional Education, Disciplinary Manner and Wide Vision

ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ

ວິທະຍາໄລ ລາວນາໆຊາດ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ພາສາຈີນ. ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້