ສິໍກສາດີ ມີວິໃນ ວິໄສທັດກວ້າງໄກ         Professional Education, Disciplinary Manner and Wide Vision

ພິທີການສະຫຼູບປິດສົກຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຊັ້ນສູງ ສົກປີ 2016-2017.

ແຈ້ງການ ພິທີການສະຫຼູບປິດສົກຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂະແໜງບໍລິຫານການເງິນ-ການບັນຊີ, ບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາສາອັງທຸລະກິດ
ສົກປີ 2016-2017